ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - Memo 999 Sub: Budget 2014-15 (vote on account) - Admission of Bills…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RT 1312 Elections - General Elections, 2014 Simultaneous Elections to the Lok…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 78 Payment of Salaries to the State Government Employees and Pensions…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 76 Andhra Pradesh Government Life Insurance Department - Valuation of the…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 99 Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 - Constitution of Committee on…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 85 Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014 - General Administration (State Reorganisation)…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 80 Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 - Preparatory Works for Establishment…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 76 Proceedings of the Meeting of the Screening Committee held on…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 26 Backward Classes Welfare Department - Reservation for Other Backward Classes…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 84 Public Services - Andhra Pradesh State and Subordinate Service Rules,…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 68 EHS - Stop recovery of premium payable to Aarogyasri Health…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 65 Andhra Pradesh Re-organization Act, 2014 - Finance Department - Local,…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 64 Employee Health Fund - Nomination of P.D. Administrator and entrusting…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - MEMO No N1 Sub: T&A Dept. - Implementation of e-payments for all transactions…
Election Duty Remuneration 2014 Sub: Fixing uniform rate of remuneration to the officers/officials deployed…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 433 SERVICES WELFARE - AP Secretariat Women Employees Welfare Association -…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 62 PUBLIC SERVICES - New Pension System - Exit Policy -…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RT 53 Pensions - New Contributory Pension Scheme for State Government Employees…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RC 999 Sub: SE-RMSA-Release of funds towards implementation of RMSA Programme in…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 56 PROVIDENT FUND - Modification of the Form Appendix S, note…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 52 Electronic Service Delivery in Government Transactions - Usage of Digital…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 5 School Education - Right of Children to Free and Compulsory…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 48 SALARIES - Payments to the Employees through Banks - Payment…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 46 Public Services - Former employees of local bodies who are…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 45 Public Services - Former Employes of local bodies who were…
logo 01
logo 02
logo 03
 

.

Read 403 times Last modified on Monday, 10 February 2014 16:09

తాజా వార్తలు

 • IT Dept Instructions to DDOs on TDS
  Sub: Request for co-operation in the matter of enforcing of TDS provisions of the Income-tax Act, 1961 in the State Govt Depts. The revenue generated by Govt…
  Written on Tuesday, 21 January 2014 00:00
 • Interim Relief 27 Percent Table
  Interim Relief 27 percent table. Interim Relief 27 percent table. Interim Relief 27 percent table. Interim Relief 27 percent table. Interim Relief 27 percent table. Interim Relief…
  Written on Friday, 03 January 2014 20:13
 • Regular Employee Details Form
  Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details…
  Written on Wednesday, 18 December 2013 14:41

తాజా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

 • ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - Memo 999
  Sub: Budget 2014-15 (vote on account) - Admission of Bills under GH 12-Centrally Assisted State Plan Schemes - Instructions - Issued. The Department of Secretariat and HODs are informed that as per guidelines from the Planning Commission, the provisions under GH 10 - Centrally Sponsored Schemes and under…
  Written on Friday, 04 April 2014 00:00
 • ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RT 1312
  Elections - General Elections, 2014 Simultaneous Elections to the Lok Sabha and State Legislative Assembly to be held in 2 phases ie on 30-04-2014 & 07-05-2014 - Financial Authorization - Concession in TA and DA to the Chief Electoral Officer, the Observers, the D.E.O. - Payment of remuneration…
  Written on Friday, 04 April 2014 00:00

పతాక వార్త

 • Discussions with CM
  ...
  జాక్టో ఆధ్వర్యాన ముఖ్యమంత్రిని కలిసి ఉద్యోగులు చర్చించడం జరిగింది. ప్రధానంగా పే రివిజన్, కమిషన్ నివేదిక, మధ్యంతర భృతి, హెల్త్ కార్డులపై చర్చ జరిగింది. హెల్త్ కార్డులపై జి. ఓ రెండు మూడు రోజులలో…
  Read more...

ఉపాధ్యాయ - అక్టోబరు 2013

 • logo
 • read